OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ webu JMreality, v zast. Ing. Juraj Mičko, IČO: 37 282 689, so sídlom SNP 1432/16 017 07 Považská Bystrica, spracúva osobné údaje poskytnuté klientom najmä za účelom spracúvania elektronickej komunikácie, realizácie dodávky služieb predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), vrátane uzatvorenia tomu prislúchajúcej zmluvnej dokumentácie a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami, po dobu vyžadovanú podľa osobitných právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1. Za prevádzkovateľa osobných údajov sa v zmysle čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "Nariadenie GDPR") a ust. § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") považuje Ing. Juraj Mičko, IČO: 37 282 689, so sídlom SNP 1432/16, 017 07 Považská Bystrica (ďalej len "Prevádzkovateľ");

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú: e-mail: juraj.micko@jmreality.sk, tel.: +421 911 254 777;

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú osobu alebo osobu zastupujúcu právnickú osobu.

Zdroje spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov len v nevyhnutom rozsahu, pričom tieto údaje získal na základe: (i) plnenia Kúpnej zmluvy alebo inej zmluvnej dokumentácie, (ii) výslovného súhlasu udeleného klientom, alebo (iii) elektronickej komunikácie medzi Prevádzkovateľom a klientom na internetovej stránke www.jmreality.sk;

2. Prevádzkovateľ môže osobné údaje klientov spracúvať na základe týchto právnych základov:

súhlas (osobné údaje, ktoré možno spracúvať na základe súhlasu klienta, sú vymedzené v tom-ktorom súhlase pri jeho udelení);

plnenie a uzatvorenie zmluvy;

ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného zákona alebo medzinárodnej zmluvy (napr. zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon);

ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa;

3. Prevádzkovateľ spracúva identifikačné a kontaktné údaje klientov, ktorí prejavili záujem o realizáciu dodávky služieb spol. JMreality, zast. Ing. Juraj Mičko, vrátane fyzických osôb, ktoré podpisujú príslušnú zmluvnú dokumentáciu a udeľujú súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na základe plnomocenstva klienta alebo v zastúpení, ako aj fyzických osôb zastupujúcich právnickú osobu;

4. Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov;

5. Osobné údaje klientov nebudú zverejňované a nebude dochádzať k ich prenosu do tretích krajín (s výnimkou dodávateľa webovej stránky) alebo medzinárodných organizácií.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.jmreality.sk podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona;

2. Za účelom vybavenia dopytu klienta podaného elektronicky (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Prevádzkovateľom podľa ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona;

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie zmlúv ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie (najmä, nie však výlučne Kúpna zmluva, Nájomná zmluva, Zmluva o sprostredkovaní, Rezervačná zmluva, Zmluva o budúcej zmluve, Odovzdávací protokol, Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a iné). Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné danú zmluvu uzavrieť;

4. Za účelom reklamy a marketingu služieb a produktov Prevádzkovateľa - napr. zasielanie informácií o aktuálnej ponuke nehnuteľností.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Prevádzkovateľom (resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich) a taktiež prípadne na účely reklamy a marketingu Prevádzkovateľa, a to najdlhšie po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje vymazať.

Príjemcovia a sprostredkovatelia osobných údajov

Tretími stranami, ktorým môžu byť poskytované osobné údaje klienta sú príjemcovia osobných údajov alebo sprostredkovatelia Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže postupovať osobné údaje aj orgánom dohľadu a ďalším štátnym orgánom, ak je takáto povinnosť stanovená zákonom. Údaje možno postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre Prevádzkovateľa služby, ako napr. služba bezpodmienečne súvisiaca s elektronickým dopytom medzi Prevádzkovateľom a klientom. Takýmito subjektami sú:

  • Webnode AG (systém webovej stránky) ako sprostredkovateľ osobných údajov na základe

https://www.webnode.sk/spracovatelska-zmluva

  • Okresný úrad Považská Bystrica - katastrálny odbor (evidencia listov vlastníctva) ako príjemca osobných údajov.

Práva klienta

Podľa podmienok stanovených v Zákone má klient právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom 

klient má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jeho osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom čl. 15 Nariadenia GDPR;

2. Na opravu osobných údajov 

Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o klientoch k dispozícii. Klient má však právo od Prevádzkovateľa žiadať, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje klienta alebo doplnil osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne;

3. Na vymazanie osobných údajov

klient právo požadovať od Prevádzkovateľa výmaz jeho osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napr. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval;

4. Vzniesť námietku proti spracúvaniu

v prípade, kedy sú osobné údaje klienta spracúvané na základe oprávneného záujmu;

5. Na prenositeľnosť údajov 

umožňuje klientovi získať od Prevádzkovateľa niektoré vybrané údaje v podobe súboru v strojovo čitateľnom formáte, ktorý môže poskytnúť inému prevádzkovateľovi;

6. Na obmedzenie spracúvania osobných údajov

v zákonom stanovených prípadoch má klient právo od Prevádzkovateľa žiadať, aby prestal spracúvať jeho osobné údaje, napr. ak namieta správnosť osobných údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má (avšak len počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov);

7. Odvolať (kedykoľvek) súhlas

so spracúvaním osobných údajov, a to písomne, telefonicky, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: juraj.micko@centrum.sk;

8. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR

v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Podrobnejšie sú tieto práva popísané v Zákone a Nariadení EU 2016/679 (GDPR).

Zabezpečenie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať o osobných údajoch klienta mlčanlivosť a chrániť ich pred akýmkoľvek zneužitím;

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov klienta;

3. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronického dopytu na webovej stránke www.jmreality.sk potvrdzuje klient, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí klient zaškrtnutím políčka v elektronickom dopyte - kontaktnom formulári;

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti 25.05.2018

© JMreality 2009     I     Ing. Juraj Mičko     I     +421 911 254 777     I     juraj.micko@jmreality.sk
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!